2014/2015
Schoulfest
Vernissage vum Précoce a Cycle 1 zu Bëschrued - Deel2
Vernissage vum Précoce a Cycle 1 zu Bëschrued
Lëtzebuerg-Rallye vum Cycle 4
Journée Française Kuborn
Schoulsportdag 2015
De Cycle 4 zu Beetebuerg am Park
De Cycle 4.2. am Minette
Ouschteren am Cycle 1
Fuesend zu Bëschrued
Den C1 an der Busschoul
Liichtmessdag zu Bëschrued
Dräikinniksdag zu Bëschrued
De Kleeschen zu Bëschrued
De Cycle 4 mëcht Flammkuchen
De Kleeschen zu Kéiber an zu Gréiwels
De Cycle 4.2. zu Réiden am Lycée
De Précoce mëcht Viz
De Cycle 1 mëcht Viz
De Cycle 1 an de Gromperen