2020/2021
De Cycle 4.2. zu Stolzebuerg an der Koffergrouf
De Cycle 4.2. an der Stad
Lëtzebuerg-Rallye vum Cycle 4.2.
De Cycle 2.1. an der Thillenvogtei
De Cycle 4 am Verkéiersgaart
Ouschtereeërsich mat den Elterevertrieder
Coding mam Kim Folschette
Grouss Botz 2021
Verkéierserzéiung mat der Police am Cycle 4.2.
De Cycle 4.1.-B beim Schlittfueren
Verkéierserzéiung mat der Police am Cycle 4.1.
De Cycle 4.2. fiert Schlitt zu Gréiwels
De Kleeschen zu Gréiwels
De Cycle 4.2. um Schuerelser Schlass
PDS - Lernbuddies via "Teams"