2021/2022
Velostour vu Rammerech op Dikrech vum Cycle 4.1
De Cycle 2 an de Précoce am Bësch
De Cycle 4.2. zu Stengefort am Kloterpark
Surfen zu Réiden
Lëtzebuerg-Rallye vum C4
De Cycle 4.2.-A kacht Gebeess
Schoulsportdag 2022
De Cycle 4.1. am Kloterpark zu Stengefort
De Cycle 4 am Verkéiersgaard
Projet "Fro de Bauer" am C4
De Cycle 4 am ORIKA
De Kleeschen zu Gréiwels
Aweiung vum neie Campus Nei Brasilien