2021/2022
Surfen zu Réiden
Lëtzebuerg-Rallye vum C4
De Cycle 4.2.-A kacht Gebeess
Schoulsportdag 2022
De Cycle 4.1. am Kloterpark zu Stengefort
De Cycle 4 am Verkéiersgaard
Projet "Fro de Bauer" am C4
De Cycle 4 am ORIKA
De Kleeschen zu Gréiwels
Aweiung vum neie Campus Nei Brasilien